Inžinierska geodézia:

 1. výkon činnosti geodeta a kartografa stavby v zmysle stavebného zákona
 2. realizácia vybraných geodetických a kartografických činností pre stavebný dozor
 3. vytýčenie drobných stavieb
 4. vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov
 5. podrobné vytýčenie stavebných objektov
 6. spracovanie vytyčovacích výkresov stavieb
 7. budovanie vytyčovacích sietí
 8. komplexný výkon geodetických a kartografických činností investora resp. Dodávateľa
 9. šetrenie a zameranie podzemných inžinierskych sietí
 10. kontrolné merania počas výstavby (kubatúry, pretvorenia a deformácie objektov)
 11. meranie v priemysle pri montáži a rektifikácii technologických zariadení
 12. spracovanie geodetickej dokumentácie skutočnej realizácie stavby
 13. príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby
 14. meranie skutočného stavu priestorových objektov – budovy, pamiatky, skalné bralá, sochy,...
 15. tvorba 3D modelov, 2D fasád, pôdorysov a rezov objektov
 16. určovanie objemov násypov alebo výkopov
 17. tvorba vrstevnicových plánov území
 18. vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov

Kataster nehnuteľností:

 1. vyhotovenie geometrických plánov
 2. vytyčovanie hraníc pozemkov
 3. príprava geodetických podkladov pre kolaudáciu stavby
 4. komplexné služby pri vysporiadaní nehnuteľností a šetrení vlastníckych vzťahov
 5. spracovanie podkladov pre záber pozemkov a vyňatie pôdy z PPF a LPF
 6. spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov
 7. projektovanie pozemkových úprav
 8. konzultačná a poradenská činnosť

Pozemkové úpravy:

 1. projektovanie pozemkových úprav
 2. mapovanie poľnohospodárskych podnikov
 3. kontrolné meranie výmer poľnohospodárskych pôdnych blokov
 4. vytyčovanie náhradných pozemkov

Geodetické bodové polia:

 1. trvalá stabilizácia bodov polohových a výškových bodových polí
 2. určenie bodov podrobných polohových a výškových bodových polí
 3. nivelačné práce všetkých presností
 4. budovanie ťažkej stabilizácie účelových geodetických sietí
 5. určenie parametrov presných geodetických sietí a základných vytyčovacích sietí
 6. konzultačná činnosť pri návrhu optimálnych štruktúr geodetických sietí
 7. výpočtové práce a rozbory presnosti s Vami realizovaných meraní
 8. transformácie súradníc

Základné, účelové a tematické mapovanie:

 1. základné technické mapy miest, závodov, diaľnic
 2. jednotné železničné mapy, situačné plány železničných vleček
 3. účelové mapy veľkej mierky pre spracovanie projektovej dokumentácie
 4. účelové mapy cintorínov, poľnohospodárskych podnikov
 5. tematické mapovanie poľnohospodárskej pôdy
 6. spolupráce pri zabezpečení a aktualizácii (reambulácii) mapových podkladov
 7. tvorba digitálnych modelov terénu

Informačné systémy o území:

 1. projektovanie, aktualizácia a správa informačných systémov o území
 2. objektový a kódový zber údajov do informačných systémov
 3. tvorba grafického informačného systému záujmových území
 4. tvorba a správa informačného systému katastra nehnuteľností pre obce

Špeciálne geodetické práce:

 1. meranie pretvorenia (deformácie) stavebných objektov a technologických celkov
 2. realizácia geodetických meraní pre potreby TBD na vodných dielach
 3. geodetické merania pre potreby “in-situ” monitoringu pri výstavbe tunelov
 4. geodetické práce v podzemí pri činnostiach vykonávaných banským spôsobom
 5. geodetické práce pri zaťažovacích skúškach stavebných konštrukcií
 6. meranie geometrických parametrov žeriavových dráh a potrubných mostov
 7. zameranie vnútorných priestorov, pohľadov a rezov stavieb a architektonických pamiatok
 8. meranie prechodových prierezov a prejazdných profilov
 9. výkupové elaboráty záujmových území (líniové, plošné stavby)